os.listdir注意的地方

os.listdir注意的地方

这个os.listdir() 经常会用到,之前一直以为load进来的list是已经按照字典序排好了的,但是今天发现其实不是的,所以以后还是要注意下。


>>> os.listdir("img")
['0043.jpg', '0018.jpg', '0066.jpg', '0091.jpg', '0010.jpg', '0107.jpg', '0029.jpg', '0081.jpg', '0086.jpg', '0075.jpg', '0001.jpg', '0041.jpg', '0051.jpg', '0033.jpg', '0080.jpg', '0006.jpg', '0026.jpg', '0098.jpg', '0072.jpg', '0060.jpg', '0108.jpg', '0004.jpg', '0042.jpg', '0059.jpg', '0104.jpg', '0078.jpg', '0079.jpg', '0061.jpg', '0062.jpg', '0094.jpg', '0069.jpg', '0025.jpg', '0085.jpg', '0102.jpg', '0035.jpg', '0070.jpg', '0083.jpg', '0052.jpg', '0012.jpg', '0037.jpg', '0097.jpg', '0111.jpg', '0088.jpg', '0013.jpg', '0024.jpg', '0109.jpg', '0038.jpg', '0050.jpg', '0017.jpg', '0040.jpg', '0106.jpg', '0084.jpg', '0007.jpg', '0008.jpg', '0022.jpg', '0005.jpg', '0093.jpg', '0046.jpg', '0056.jpg', '0016.jpg', '0074.jpg', '0110.jpg', '0082.jpg', '0068.jpg', '0044.jpg', '0049.jpg', '0048.jpg', '0105.jpg', '0030.jpg', '0099.jpg', '0011.jpg', '0036.jpg', '0031.jpg', '0113.jpg', '0055.jpg', '0034.jpg', '0092.jpg', '0095.jpg', '0027.jpg', '0090.jpg', '0003.jpg', '0039.jpg', '0053.jpg', '0100.jpg', '0101.jpg', '0032.jpg', '0023.jpg', '0065.jpg', '0058.jpg', '0103.jpg', '0112.jpg', '0077.jpg', '0015.jpg', '0089.jpg', '0021.jpg', '0087.jpg', '0019.jpg', '0014.jpg', '0073.jpg', '0076.jpg', '0057.jpg', '0009.jpg', '0045.jpg', '0063.jpg', '0020.jpg', '0071.jpg', '0067.jpg', '0028.jpg', '0002.jpg', '0047.jpg', '0054.jpg', '0096.jpg', '0064.jpg']
>>> ll = os.listdir("img")
>>> ll.sort()
>>> ll
['0001.jpg', '0002.jpg', '0003.jpg', '0004.jpg', '0005.jpg', '0006.jpg', '0007.jpg', '0008.jpg', '0009.jpg', '0010.jpg', '0011.jpg', '0012.jpg', '0013.jpg', '0014.jpg', '0015.jpg', '0016.jpg', '0017.jpg', '0018.jpg', '0019.jpg', '0020.jpg', '0021.jpg', '0022.jpg', '0023.jpg', '0024.jpg', '0025.jpg', '0026.jpg', '0027.jpg', '0028.jpg', '0029.jpg', '0030.jpg', '0031.jpg', '0032.jpg', '0033.jpg', '0034.jpg', '0035.jpg', '0036.jpg', '0037.jpg', '0038.jpg', '0039.jpg', '0040.jpg', '0041.jpg', '0042.jpg', '0043.jpg', '0044.jpg', '0045.jpg', '0046.jpg', '0047.jpg', '0048.jpg', '0049.jpg', '0050.jpg', '0051.jpg', '0052.jpg', '0053.jpg', '0054.jpg', '0055.jpg', '0056.jpg', '0057.jpg', '0058.jpg', '0059.jpg', '0060.jpg', '0061.jpg', '0062.jpg', '0063.jpg', '0064.jpg', '0065.jpg', '0066.jpg', '0067.jpg', '0068.jpg', '0069.jpg', '0070.jpg', '0071.jpg', '0072.jpg', '0073.jpg', '0074.jpg', '0075.jpg', '0076.jpg', '0077.jpg', '0078.jpg', '0079.jpg', '0080.jpg', '0081.jpg', '0082.jpg', '0083.jpg', '0084.jpg', '0085.jpg', '0086.jpg', '0087.jpg', '0088.jpg', '0089.jpg', '0090.jpg', '0091.jpg', '0092.jpg', '0093.jpg', '0094.jpg', '0095.jpg', '0096.jpg', '0097.jpg', '0098.jpg', '0099.jpg', '0100.jpg', '0101.jpg', '0102.jpg', '0103.jpg', '0104.jpg', '0105.jpg', '0106.jpg', '0107.jpg', '0108.jpg', '0109.jpg', '0110.jpg', '0111.jpg', '0112.jpg', '0113.jpg']
>>> 

这说明在目录中的第一个并不一定是os.listdir中的第一个.

打赏,谢谢~~

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,多谢支持~

打开微信扫一扫,即可进行扫码打赏哦