opencv中的一些用法积累(不断更新)

opencv中的一些用法积累(不断更新)

cv2.split(img)

这个是相当于是获得其中的每个通道 比如

>>> img = cv2.imread("1.jpg")
>>> img.shape
(480, 640, 3)
>>> cv2.split(img)
[array([[ 2,  0,  3, ..., 32, 31, 37],
    [ 8,  0,  5, ..., 25, 27, 32],
    [ 9,  0,  5, ..., 34, 23, 16],
    ...,
    [140, 142, 147, ..., 14,  9,  7],
    [140, 143, 150, ..., 10,  7,  8],
    [137, 140, 146, ..., 10,  7,  9]], dtype=uint8), array([[ 19,  4,  3, ..., 33, 22, 23],
    [ 17,  5,  6, ..., 21, 22, 27],
    [ 7,  0,  4, ..., 24, 21, 20],
    ...,
    [112, 111, 114, ..., 12, 14, 19],
    [112, 112, 117, ..., 13, 13, 17],
    [110, 111, 115, ..., 16, 13, 15]], dtype=uint8), array([[16, 3, 3, ..., 24, 18, 24],
    [ 4, 0, 0, ..., 16, 21, 28],
    [ 6, 1, 13, ..., 24, 21, 21],
    ...,
    [77, 78, 81, ..., 18, 17, 21],
    [78, 79, 84, ..., 21, 18, 20],
    [76, 80, 84, ..., 23, 18, 20]], dtype=uint8)]
>>> ret = cv2.split(img)
>>> len(ret)
3
>>> ret[0].shape
(480, 640)

cv2.merge([img1,img2,img3])

这个和上面的刚好是相反的,即把各个通道的给merge起来。

上面的两个函数splitmerge就可以实现一些算法,比如随机的对图像的通道进行交换。因为就6种情况,所以比较容易。

cv2.line() 用来画线

见下面的代码

import cv2 
import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np

img = cv2.imread("1.jpg")

cv2.line(img, (10,10), (10,300), (0,255,0), 2)
cv2.line(img, (10,300), (300,300),(0,255,0), 2)
cv2.line(img,(300,300),(300,10), (0,255,0), 2)
cv2.line(img,(300,10),(10,10), (0,255,0), 2)

plt.imshow(img[...,::-1])
plt.show()
~                                                        

要注意的是cv和plt之间要转通道,并且上面的第一条画的是竖着的。

打赏,谢谢~~

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,多谢支持~

打开微信扫一扫,即可进行扫码打赏哦