leetcode674-- Longest Continuous Increasing Subsequence (这个题感觉也很巧妙)

leetcode674-- Longest Continuous Increasing Subsequence (这个题感觉也很巧妙)

题目

这个和之前的不太一样,这次要求的是连接的递增的子数组。如果中间有间断就不算,这样其实把总是弄容易了,有间断意味着数不再变大了,这时候就重新计数就可以了,然后把之前的结果存一下,或者更新一下都可以

解法


class Solution(object):
  def findLengthOfLCIS(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    ## 这个比之前的那个简单了许多,我感觉这个可以看成是双指针办法的那一类,但是可以用一个变量就可以弄了。
    
    ## 初始化一个很大的数var,然后 遍历
    ## 想法就是从第一个元素开始遍历,var见到较小的元素就重置为1,相当于是一个新的序列了,如果较大的话,长度就加1
    
    import sys
    var = sys.maxint # 弄成list的首元素也行
    
    cnt = 0
    
    maxLength = 0
    
    for i in range(len(nums)):
      if nums[i]>var: # 
        cnt += 1
      else:
        cnt = 1 
        
      maxLength = max(maxLength, cnt)
      var = nums[i]
    return maxLength

第二个解法更好理解

class Solution(object):
  def findLengthOfLCIS(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    
    if len(nums) == 0:
      return 0
    
    cur = nums[0]
    cnt = 1 # not zero
    maxLength = 1 # not zero
    
    for i in range(1, len(nums)):
      # compare nums[i] and cur
      
      if nums[i]>cur:
        cnt += 1
      else:
        ## reset
        cnt = 1
        
      maxLength = max(maxLength, cnt)
      
      # update cur
      cur = nums[i]
      
    return maxLength
    

打赏,谢谢~~

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,多谢支持~

打开微信扫一扫,即可进行扫码打赏哦